Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3357 / 168 trang
2433/QĐ-UBND24/11/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm học 2020-2021 đến năm học 2021-2022 - huyện Trà Ôn
2430/QĐ-UBND24/11/2022Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long.
2418/QĐ-UBND22/11/2022Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long.
2408/QĐ-UBND 21/11/2022Về việc đưa ra khỏi danh mục công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.
2407/QĐ-UBND21/11/2022Về việc đưa ra khỏi danh mục công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.
2348/QĐ-UBND14/11/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
2311/QĐ-UBND 10/11/2022Về việc thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước căn nhà số 32, đường 30 tháng 4, Phường 1, thành phố Vĩnh Long
2316 /QĐ- UBND 10/11/2022Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu hàng năm của tỉnh Vĩnh Long
2315 /QĐ-UBND10/11/2022Quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp Thuận An.
2318/QĐ-UBND 10/11/2022Về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Bình Tân (Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long), huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long - giai đoạn 1.
2260/QĐ-UBND04/11/2022Về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần và giải pháp tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2263/QĐ-UBND04/11/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.
2261/QĐ-UBND 04/11/2022Phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi - năm 2022.
360/BC-UBND04/11/2022V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
356/BC-UBND02/11/2022V/v Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2022.
2238/QĐ-UBND01/11/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường và điều chỉnh Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 và Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.
2236/QĐ-UBND01/11/2022Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2237/QĐ-UBND01/11/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
2235/QĐ-UBND01/11/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hàng hải và lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.
2242/QĐ-UBND01/11/2022Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2022.