Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng Dự án Thuộc "Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021 - 2030", thực hiện năm 2022-2023

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng Dự án Thuộc "Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021 - 2030", thực hiện năm 2022-2023

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long triển khai quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII…

Ngày 10/03/2022, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị (trực tiếp và trực tuyến) học tập, triển khai, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các văn bản liên quan khác cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức. Ông Nguyễn Văn Tùng - Giám đốc Sở KH&CN, chủ trì Hội nghị.

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 - Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Ngày 13/01/2022 Sở khoa học và công nghệ Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 kết hợp Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Thành phần tham dự trực tiếp và trực tuyến: Lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Quyết định số 3418/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Triển khai thực hiện Quyết định số 3418/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Công bố và giao trách nhiệm ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng chợ truyền thống theo hướng văn minh, an toàn thực phẩm ở tỉnh Vĩnh Long”

Ngày 30/12/2021 tại Sở Công thương Vĩnh Long, cơ quan chủ trì Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long và Chủ nhiệm đề tài Thạc sĩ Nguyễn Văn Còn tổ chức công bố và giao trách nhiệm ứng dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng chợ truyền thống theo hướng văn minh, an toàn thực phẩm ở tỉnh Vĩnh Long”

Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp huyện năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp huyện năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Thông báo

Tin hoạt động ngành

Khoa học - Công nghệ

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN

Hoạt động đảng - Đoàn thể

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Công nghệ thông tin - CHUYỂN ĐỔI SỐ

Nghiên cứu - Trao đổi

Thông báo - Thư mời

<< < 1 > >> 

video