văn bản quy phạm pháp luật

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực
1 02/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 01/02/2023 20/03/2023
2 10/2022/TT-BNV Quy định thời hạn bảo quản tài liệu 19/12/2022 15/02/2023
3 20/2022/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất 19/12/2022 06/02/2023
4 19/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý 19/12/2022 06/02/2023
5 21/2022/TT-BTNMT Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương 19/12/2022 06/02/2020
6 16/2022/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000 13/11/2022 30/12/2022
7 08/2022/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 05/07/2022 19/08/2022
8 07/2022/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000 và 1:100.000 30/06/2022 30/12/2022
9 05/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia 30/06/2022 15/08/2022
10 03/2022/TT-BTNMT Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mứcc kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyện và môi trường 28/02/2022 15/04/2022
11 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 10/01/2022
12 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 10/01/2022
13 01/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu 07/01/2022 07/01/2021
14 06/2022/NĐ-CP Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn 07/01/2022 07/01/2022
15 33/2021/QĐ-UBND Ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 20/12/2021 01/01/2022
16 21/2021/TT-BTNMT Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 29/11/2021 01/02/2022
17 27/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao gắn liền với nhà ở; điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 01/11/2021 15/11/2021
18 19/2021/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia 29/10/2021 15/12/2021
19 17/2021/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 14/10/2021 30/11/2021
20 16/2021/TT-BTNMT Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 27/09/2021 15/11/2021
21 15/2021/TT-BTNMT Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 31/08/2021 15/10/2021
22 14/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 31/08/2021 15/10/2021
23 13/2021/TT-BTNMT Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia 26/08/2021 21/10/2021
24 11/2021/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 06/08/2021 22/09/2021
25 1316/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam 22/07/2021 22/07/2021
26 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 30/06/2021 16/08/2021
27 09/2021/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 30/06/2021 01/09/2021
28 07/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 30/06/2021 16/08/2021
29 03/2021/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 29/06/2021 15/08/2021
30 60/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 21/06/2021 15/08/2021
<<<1 2 3 4 5>>>