Liên hệ

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ : Số 35, Đường 2/9, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : 02703.836 333
Fax: 02703.836 444
Email: stttt@vinhlong.gov.vn