Hoạt động ngành

Hoạt động nổi bật

Văn hóa

Thể dục - Thể thao

Du lịch

Gia đình

Cải cách hành chính của tỉnh

APCI 2022 đưa ra nhiều khuyến nghị đối với công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng, cải cách hành chính và hoàn thiện thể chế nói chung
APCI 2022 đưa ra nhiều khuyến nghị đối với công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng, cải cách hành chính và hoàn thiện thể chế nói chung (26/05/2023)

Chuyển đổi số

Triển khai Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025.
Triển khai Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025. (26/05/2023)

Văn bản mới

Ảnh hoạt động