ban quản lý di tích

Địa chỉ: 01 Phan Bội Châu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0702.240438

1.Vị trí: 
Ban quản lý di tích tỉnh Vĩnh Long là đơn vị sự nghiệp trực thuôc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long, có trụ sở, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

- Ban quản lý di tích tỉnh Vĩnh Long chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cục Di sản Văn hóa.

2. Chức năng:

- Ban quản lý di tích tỉnh Vĩnh Long có chức năng tham mưu, giúp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức quản lý, bảo tồn nguyên trạng yếu tố gốc các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật có liên quan. Sử dụng, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa khao học của các di tích, các công trình bia, tượng đài, tranh hoành tráng của tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, hưởng thụ về văn hóa của nhân dân. Đồng thời góp phần phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh.

3. Nhiệm vụ:

- Tham mưu và tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến di tích như: quyền sử dụng đất cho các di tích; các vụ việc xâm hại, lấn chiếm tranh chấp đất đai tại di tích.

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện nội qui, qui chế, bảo vệ cổ vật tại di tích, qui chế quản lý, khai thác, phát huy tác dụng của di tích trên địa bàn tỉnh theo Luật Di sản văn hóa và các văn bản khác của nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch và lập dự án bảo tồn, trùng tu, tôn tạo cho các di tích trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện qui chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tại địa phương quản lý sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức điều tra phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh. Xây dựng hồ sơ khoa học của di tích để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh.

- Lập hồ sơ khoa học đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận bảo vật quốc gia ở các di tích.

- Tuyên truyền quảng bá, biên soạn sách, in tài liệu giới thiệu về di tích, hướng dẫn khách tham quan,..

- Phối hợp với bảo tàng tỉnh trong việc chuyển giao tài liệu, hiện vật có liên quan đến việc nghiên cứu, bảo quản, trưng bày tại di tích. Thu nhận di vật, bảo vật, cổ vật quốc gia do thăm dò, khai quật hoặc do tổ chức cá nhân phát hiện giao nộp hoặc hiến tặng (nếu hiện vật liên quan bảo tàng thì chuyển về kho cơ sở của Bảo tàng tỉnh).

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản các văn hóa, lễ hội truyền thống, hoạt động tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương.

- Hướng dẫn hoạt động của các ban quản lý di tích ở cơ sở (đơn vị trực tiếp quản lý từng di tích).

- Xem xét, đề nghị khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch phân công.