THƯ VIỆN TỈNH

- Địa chỉ: Số 78 , Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long .
- Điện thoại: 02703. 822281. - Fax: 02703. 822281.
- Website: thuvientinh.vinhlong.gov.vn.
- Email: tvien.svhttdl@vinhlong.gov.vn.

- Tải và xem nội dung: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Vĩnh Long

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Vĩnh Long

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 440/QĐ-SVHTTDL, ngày 01/11/2018 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

          1. Vị trí

          a) Thư viện tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là Thư viện tỉnh) do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quyết định thành lập, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, biên chế và các mặt hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          b) Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

          2. Chức năng

          Thư viện tỉnh có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu, bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân.

Xây dựng, hình thành văn hoá đọc trong nhân dân; tổ chức luân chuyển tài liệu xuống cơ sở; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập của tỉnh nhà.

          Phối hợp hoạt động, trao đổi tài liệu, nghiệp vụ với các thư viện khác trong và ngoài tỉnh, trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện cấp tỉnh theo quy định của pháp luật; được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hoạt động bằng ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác.

          Điều 2. Đối tượng và yêu cầu phục vụ

          1. Đối tượng phục vụ là mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu sử dụng vốn tài liệu thư viện.

          2. Tổ chức phục vụ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; mở cửa thư viện theo đúng quy định tại Nội quy thư viện, phù hợp với điều kiện lao động và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, khuyến khích mở cửa phục vụ ngoài giờ hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng thư viện; không đặt ra các quy định hạn chế quyền sử dụng thư viện của người đọc.  

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠNTRÁCH NHIỆM

TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

         

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp lệnh Thư viện và Nghị định số 72/2002/NĐ-CP, ngày 06/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện.

          2. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện thuộc thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL, ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện.

          3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới thư viện, kế hoạch dài hạn về lĩnh vực thư viện của địa phương.

          4. Xây dựng kế hoạch hoạt động, phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của thư viện trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, tự động hóa vào hoạt động thư viện; tham gia xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin số, đẩy mạnh xây dựng thư viện điện tử và trang thông tin điện tử của thư viện.

          6. Chủ động phối hợp hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ với các thư viện, cơ quan, ban ngành khác. Luân chuyển tài liệu theo quy định; tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn.

          7. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện tại địa phương. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức hoạt động thư viện; tham gia xây dựng nguồn lực cho thư viện cấp huyện, cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; Khuyến khích thư viện cơ sở phục vụ vào thứ 7 và chủ nhật.

          8. Hợp tác quốc tế về mọi mặt trong lĩnh vực thư viện: tham gia các hoạt động của các tổ chức quốc tế về thư viện; xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài liệu, trang thiết bị thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác thư viện do các thư viện, tổ chức nước ngoài tài trợ hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật.

          9. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan hữu quan khi có yêu cầu.

          10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế độ đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

          Điều 4. Trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn

          1. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu của thư viện:

          a) Xây dựng và trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kế hoạch bổ sung vốn tài liệu hằng năm từ nguồn ngân sách, phù hợp với trình độ và nhu cầu của nhân dân, đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương;

          b) Bổ sung vốn tài liệu truyền thống, tài liệu điện tử, quyền truy cập các cơ sở dữ liệu thông qua hình thức mua, trao đổi, tiếp nhận tài liệu lưu chiểu, nhận biếu tặng từ các nhà xuất bản, cơ quan phát hành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; chuyển dạng tài liệu theo quy định của pháp luật; tham gia các liên hợp thư viện trong nước và quốc tế; mở rộng sự liên thông giữa thư viện với các thư viện trong nước và nước ngoài bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng để tăng cường nguồn vốn tài liệu; giữ vai trò là đầu mối trong hoạt động liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin đối với các loại hình thư viện khác trên địa bàn;

          c) Kiểm tra thư mục, tra trùng, xây dựng danh mục tài liệu bổ sung;

          d) Ưu tiên xây dựng vốn tài liệu dành cho thiếu nhi, người khuyết tật;

          đ) Tổ chức khảo sát nhu cầu của người sử dụng thông tin và yêu cầu về vốn tài liệu của các thư viện trên địa bàn để xây dựng kế hoạch bổ sung tài liệu phục vụ cũng như luân chuyển cho phù hợp;

          e) Đảm bảo nội dung tài liệu trong thư viện đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng thư viện. Việc bổ sung, tổ chức khai thác các tài liệu có nội dung quy định tại Điều 5 Pháp lệnh Thư viện phải tuân thủ quy định tại Điều 12 Nghị định số 72/2002/NĐ-CP.

          2. Xử lý thông tin và tổ chức bộ máy tra cứu:

          a) Thực hiện xử lý tài liệu theo đúng quy tắc, quy chuẩn, yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện, việc sử dụng các tiêu chuẩn nghiệp vụ trong xử lý tài liệu phải đảm bảo tính thống nhất trong liên kết chia sẻ giữa các thư viện; ưu tiên sử dụng các kết quả xử lý nội dung tài liệu của các thư viện lớn như Thư viện Quốc gia Việt Nam và các thư viện đầu ngành khác;

          b) Thực hiện xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu; tổ chức theo định kỳ việc hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, biểu ghi thư mục sách và các dạng tài liệu khác nhằm bảo đảm tính kịp thời, chính xác và hiệu quả;

          c) Tạo lập các sản phẩm thông tin: thư mục, tổng quan, bài trích và một số dạng thức cung cấp thông tin khác;

          d) Tổ chức bộ máy tra cứu gồm: hệ thống tra cứu truyền thống bằng các mục lục chữ cái, mục lục phân loại; hệ thống tra cứu hiện đại bằng các cơ sở dữ liệu thư mục, cơ sở dữ liệu toàn văn, cơ sở dữ liệu chuyên đề và các loại cơ sở dữ liệu khác; tổ chức kho tài liệu tham khảo.

          3. Tổ chức kho tài liệu đảm bảo các loại hình chủ yếu sau: kho báo, tạp chí; kho tài liệu người lớn; kho tài liệu thiếu nhi; kho tài liệu luân chuyển; kho tài liệu cho người khuyết tật.

          4. Triển khai các hoạt động bảo quản tài liệu:

          a) Xây dựng kế hoạch hàng năm để bảo vệ môi trường trong hệ thống kho lưu trữ; xây dựng các phương án bảo quản tài liệu, phòng cháy chữa cháy trong thư viện theo quy định pháp luật;

          b) Triển khai các hoạt động bảo quản tài liệu truyền thống và bảo đảm an toàn đối với tài liệu điện tử; chú trọng công tác phục chế các tài liệu; ưu tiên chuyển dạng tài liệu sang các định dạng phù hợp (số hóa, vi phim) đối với các tài liệu quý hiếm, dễ hư hỏng; xây dựng vốn tài liệu điện tử nhằm tăng cường liên kết chia sẻ, hỗ trợ cho thư viện các cấp trên địa bàn;

          c) Thực hiện kiểm kê, thanh lọc tài liệu phù hợp với quy mô, số lượng, tính chất tài liệu của thư viện theo quy định của pháp luật;

          d) Hỗ trợ xử lý nghiệp vụ, hướng dẫn bảo quản tài liệu cho thư viện cấp huyện, cấp xã và các đơn vị khác có nhu cầu.

          5. Cung cấp sản phẩm và dịch vụ thư viện:

          a) Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin thư viện: thư mục thông báo sách mới, thư mục chuyên đề, thư mục các bài trích báo, tạp chí, các sản phẩm thông tin thư viện khác như: thư mục tài liệu toàn văn, tập san, các sản phẩm phục vụ người khiếm thị và các sản phẩm khác phù hợp với chức năng của thư viện;

          b) Dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu: đọc tại chỗ, mượn về nhà, mượn liên thư viện, phục vụ lưu động, phục vụ người khuyết tật, tra cứu, tìm kiếm, cung cấp thông tin theo yêu cầu, phổ biến thông tin có chọn lọc, sao chụp tài liệu và các loại hình phù hợp với chức năng của thư viện;

          c) Các dịch vụ hỗ trợ việc học tập ngoài nhà trường: hướng dẫn sử dụng thư viện; tổ chức không gian tự học, tự nghiên cứu; tổ chức các chương trình giáo dục theo nhu cầu của cộng đồng, người sử dụng thư viện; hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề;

          d) Dịch vụ hỗ trợ giải trí: cà phê sách và các dịch vụ khác;

          đ) Dịch vụ truy nhập máy tính internet công cộng;

          e) Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện khác trên địa bàn.

          6. Tổ chức công tác địa chí:

          a) Xây dựng kế hoạch phát triển vốn tài liệu địa chí của thư viện. Nghiên cứu, phát hiện, tổ chức sưu tầm, thu thập và phát huy vốn tài liệu địa chí, chú trọng các tài liệu quý hiếm, tài liệu Hán Nôm, chữ Thái cổ và tài liệu của các dân tộc thiểu số trên địa bàn;

          b) Xử lý tài liệu, số hóa tài liệu, quản lý và bảo quản tài liệu địa chí theo quy trình chuyên môn, nghiệp vụ thư viện. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác địa chí của thư viện. Biên soạn và xuất bản thư mục chuyên đề tài liệu địa chí;

          c) Tổ chức phục vụ và các hoạt động tư vấn, hướng dẫn khai thác, tuyên truyền về tài liệu địa chí cho người sử dụng.

          7. Phát triển mạng lưới thư viện và văn hóa đọc:

          a) Thực hiện việc tư vấn, hướng dẫn, tham gia xây dựng, củng cố và phát triển mạng lưới thư viện cấp huyện, cấp xã, thư viện, tủ sách, phòng đọc sách cơ sở và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ và theo sự phân công của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

          b) Tổ chức luân chuyển tài liệu; mở rộng phục vụ ngoài thư viện, thư viện lưu động;

          c) Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong và ngoài thư viện. Tổ chức các hoạt động phong trào nhằm tăng cường, khuyến khích và tạo thói quen đọc sách cho người dân trên địa bàn.

          8. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động:

          a) Xây dựng và thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông vận động của thư viện phù hợp theo quy định pháp luật, gắn liền với các sự kiện của đất nước, các chương trình, hoạt động của trung ương, địa phương và các sự kiện khác tại thư viện;

          b) Tổ chức trưng bày, triển lãm theo chuyên đề nhân các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, của các ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã hội; tuyên truyền, giới thiệu sách mới tại thư viện và ngoài thư viện; tổ chức ngày hội sách và văn hóa đọc; các cuộc thi dành cho mọi đối tượng bạn đọc, đặc biệt cho đối tượng thanh thiếu niên và nhi đồng; các cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách và các hoạt động văn hóa khác tại thư viện nhằm thu hút người sử dụng thư viện, từ đó khuyến khích đọc, xây dựng thói quen đọc và văn hóa đọc;

          c) Tiếp thị, tuyên truyền, quảng bá về thư viện, sản phẩm, dịch vụ thư viện trên trang thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông đại chúng khác; tổ chức các hình thức sinh hoạt như: Hội nghị bạn đọc định kỳ, phát triển bạn đọc tiềm năng; thành lập các nhóm, câu lạc bộ những người bạn của thư viện, những người yêu sách…; thu thập và lấy ý kiến phản hồi của bạn đọc. Hỗ trợ các thư viện cấp cơ sở trên địa bàn xây dựng các phương án truyền thông vận động phù hợp nhằm thu hút người sử dụng đến thư viện;

          d) Thực hiện xã hội hóa, vận động, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện.

          9. Thực hiện chế độ báo cáo và thống kê thư viện:

          a) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo thống kê;

          b) Tổ chức thu thập, cập nhật và cung cấp các số liệu về mạng lưới thư viện tại địa phương cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo tính chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;

          c) Hướng dẫn thư viện cấp huyện, cấp xã thực hiện chế độ thống kê thư viện.

          Điều 5. Quan hệ công tác

          1. Chịu sự quản lý nhà nước về chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, thực hiện việc triển khai hoạt động hàng năm và báo cáo, thống kê theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          2. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động, hướng dẫn và kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo phân cấp.

          3. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ và xây dựng vốn tài liệu cho thư viện cấp huyện, thư viện công cộng cấp xã, thư viện, tủ sách, phòng đọc sách cơ sở và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

          4. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của địa phương chủ động thực hiện các chương trình phối hợp công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các Bộ, ngành khác liên quan và các chương trình phối hợp công tác khác của địa phương. Phối hợp công tác, trao đổi tài liệu với các thư viện cơ sở giáo dục, quân đội, công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC

          Điều 6. Cơ cấu tổ chức

          1. Lãnh đạo Thư viện

          Lãnh đạo Thư viện tỉnh gồm một (01) Giám đốc và hai (02) Phó Giám đốc.

          Giám đốc là người đứng đầu Thư viện tỉnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của Thư viện.

          Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền sẽ điều hành các hoạt động của Thư viện.

          Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          2. Các phòng chuyên môn

          a) Phòng Hành chính Tổ chức

          b) Phòng Biên mục - Hướng dẫn nghiệp vụ

          c) Phòng Xây dựng Mạng lưới Thư viện cơ sở

          d) Phòng Công tác bạn đọc

          đ) Phòng Tin học

          Việc quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng của Thư viện; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo đề nghị của Giám đốc Thư viện tỉnh.

             Điều 7. Biên chế

          a) Biên chế của Thư viện tỉnh Vĩnh Long thực hiện theo quyết định giao biên chế hàng năm của cơ quan có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật hiện hành.

          b) Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu công việc cụ thể của đơn vị, Giám đốc Thư viện tỉnh được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

          c) Giám đốc Thư viện tỉnh có trách nhiệm bố trí, phân công công việc cho viên chức trong đơn vị đúng theo chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch viên chức được quy định, đảm bảo hiệu quả công việc.

           Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

            1. Giám đốc Thư viện tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai đến toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện quy định này.

            2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc Giám đốc Thư viện tỉnh trình Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, bổ sung, sửa đổi quy định./.