TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

- Địa chỉ: 79 đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long.

- Điện thoại: 070 – 3862071

1. Vị trí, chức năng:

- Là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng phát triển Thể dục thể thao thành tích cao, tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế.

- Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các công trình thể dục thể thao, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long và theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long có nhiệm vụ:

- Tổ chức, tuyển chọn, quản lý và huấn luyện vận động viên các đội tuyển thể thao của tỉnh; Quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình thể thao của tỉnh.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, kế hoạch đào tạo, huấn luyện và tham dự các giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế của các đội tuyển thể thao tỉnh Vĩnh Long trình Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn, chương trình giáo dục đào tạo khoa học và tiên tiến. Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ quá trình đào tạo vận động viên thể dục thể thao.

- Tổ chức quản lý công chức, vận động viên, tài chính theo quy định hiện hành, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.