TRUNG TÂM VĂN HÓA

- Địa chỉ: 01C đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long

- Điện thoại: 070 – 3823149

1. Vị trí, chức năng:

- Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Trung tâm Văn hóa tỉnh có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm trình giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đó.

- Nghiên cứu thể hiện mẫu hình nghiệp vụ văn hóa, phổ biến hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến trong nghiệp vụ văn hóa, biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của địa phương.

- Hướng dẫn kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Liên kết, phối hợp với thiết chế văn hóa của các ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nghiệp vụ.

- Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội Tuyên truyền lưu động, Đội văn nghệ quần chúng, Nhóm sở thích, Câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn hóa, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng cơ sở, nhằm định hướng nâng cao trình độ cảm thụ văn hóa của nhân dân.

- Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội truyền thống và hiện đại.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức của cơ quan và các đơn vị văn hóa cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng, mở các lớp năng khiếu về văn hóa nghệ thuật.

- Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc và quốc tế.

- Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các dịch vụ văn hóa, nghệ thuật , tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.

- Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND cấp tỉnh hoặc giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.