TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

- Địa chỉ: 9/1 đường Xóm Bún, phường 2, thành phố Vĩnh Long

- Điện thoại: 070 - 3823290

- Email: Truongvhntvl@yahoo.com.vn

1. Vị trí, chức năng:

Trường Văn hóa Nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Có chức năng thực hiện công tác đào tạo – bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở trong công tác phát triển sự nghiệp về đào tạo chuyên ngành.

- Liên kết với các tỉnh bạn, các trường Đại học – Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên ngành…trong công tác tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng lực lược cán bộ công chức nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển sự nghiệp Văn hóa Thể thao và Du lịch.