công nghệ thông tin

STT Trích yếu Tệp đính kèm
1  Hướng dẫn bộ tiêu chí tạm thời yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của nền tảng hỗ trợ tư vấn khám , chữa bệnh từ xa Tải tệp đính kèm
2  Tài liệu hướng dẩn tập huấn các ứng dụng trong triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Long năm 2020 Tải tệp đính kèm
3  Tài liệu hướng dẫn mô hình kết nối mạng đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tải tệp đính kèm
4  Hướng dẫn mô hình kết nối mạng WAN - LAN Tải tệp đính kèm
5  Hướng dẫn chuyển đổi email Tải tệp đính kèm
6  Tài liệu hướng dẫn phần mềm Hệ thống quản lý văn bản - Hồ sơ công việc Tải tệp đính kèm