Liên hệ

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 10 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại:02703.822585 Fax: 02703.822643

Email: svhttdl@vinhlong.gov.vn