Văn bản Quy phạm pháp luật

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực
1 01/2022/TT-BTTTT Thông tư 01/2022/TT-BTTTT ngày 17/02/2022 sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 17/02/2022 15/09/2022
2 3196/QĐ-BVHTTDL Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 về Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 13/12/2021 13/12/2021
3 10/2021/TT-BKHCN Thông tư 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/2021 hướng dẫn Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 17/11/2021 20/01/2022
4 07/2021/TT-TTCP Thông tư 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành 01/10/2021 15/11/2021
5 06/2021/TT-TTCP Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành 01/10/2021 15/11/2021
6 05/2021/TT-TTCP Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành 01/10/2021 15/11/2021
7 04/2021/TT-TTCP Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về quy trình tiếp công dân do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành 01/10/2021 15/11/2021
8 03/2021/TT-TTCP Thông tư 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương 30/09/2021 20/11/2021
9 10/2021/TT-BVHTTDL Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28/09/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/11/2021 28/09/2021 19/11/2021
10 09/2021/TT-BVHTTDL Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2021 22/09/2021 01/12/2021
11 08/2021/TT-BVHTTDL Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/09/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2021 08/09/2021 01/11/2021
12 05/2021/TT-BCT Thông tư 05/2021/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 02/08/2021 22/09/2021
13 10/2021/TT-BTNMT Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 30/06/2021 16/08/2021
14 130/2020/NĐ-CP Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 30/10/2020 20/12/2020
15 23/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 09/09/2020 25/10/2020
16 24/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 09/09/2020 25/10/2020
17 03/2020/TT-BNV Thông tư quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức 21/07/2020 05/09/2020
18 13/2020/TT-BTTTT Thông tư Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình 03/07/2020 19/08/2020
19 11/2020/TT-BTTTT Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT,ngày 14/5/2020 về việc Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 14/05/2020 01/07/2020
20 458/QĐ-TTg Quyết định 458/QĐ-TTg ngày 03/04/2020 về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành 03/04/2020 03/04/2020
21 30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư 05/03/2020 05/03/2020
22 04/2020/TT-BTTTT Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 24/02/2020 09/04/2020
23 03/2020/TT-BTTTT Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 24/02/2020 09/04/2020
24 13/2019/TT-BVHTTDL Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 25/11/2019 20/01/2020
25 73/2019/NĐ-CP Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 25/11/2019 20/01/2020
26 59/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng 01/07/2019 15/08/2019
27 173/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 173/2019/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vinh Long 31/05/2019 31/05/2019
28 45/2019/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 21/05/2019 01/08/2019
29 25/2018/QH14 Luật Tố cáo 2018 02/01/2019 02/01/2019
30 36/2018/QH14 Luật phòng, chống tham nhũng 20/11/2018 01/07/2019
<<<1 2>>>