Phát triển kinh tế Xem tiếp

Bình Minh có 11 dự án đầu tư vào khu công nghiệp Mỹ Hòa

Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2011-2015, đến nay đã có thêm nhiều dự án đầu tư vào khu công nghiệp Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh.