Chi tiết hỏi đáp

Hỏi - Đáp

Câu hỏi:
Em xin hỏi hiện nay chế độ nghỉ hộ sản đối với phị nữ khi sinh con là bao lâu? 13/06/2014
Trả lời:
Trước hết, xin cảm ơn Ông đã quan tâm đến công tác cải cách hành chính của tỉnh. Về ý kiến phản ánh của Ông, Kiểm soát thủ tục hành chính xin trả lời như sau: 1. Thủ tục "Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất" không thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, mà thuộc thẩm quyền của cấp huyện. - UBND xã chỉ thực hiện thủ tục "Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình và cá nhân", thời gian thực hiện thủ tục này là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Thủ tục này Ông có thể thực hiện tại các Phòng Công chứng tư nhân. - Đối với thủ tục "Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất" tại cấp huyện đã được Chủ tịch UBND tỉnh Công bố tại Quyết định số 164/QĐ-UBND, ngày 07/02/2012 (toàn bộ nội dung Quyết định được đăng tải tại mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long của Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: http://vinhlong.gov.vn)), Ông có thể vào có để tham khảo và xem đầy đủ nội dung hướng dẫn thực hiện TTHC. Thời gian thực hiện thủ tục này không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính). Trường hợp thực hiện thủ tục mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá 20 ngày làm việc, trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc; trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có Giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá ba lăm (35) ngày làm việc (theo quy định tại Điều 21, của Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT, ngày 21/10/2009 và Khoản 4, Điều 3 của Thông tư số 16/2001/TT-BTNMT, ngày 20/5/2011). 2. Nếu quá thời hạn theo quy định của pháp luật mà cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chưa thực hiện theo đúng quy định, Ông có thể gửi phản ánh, kiến nghị đến Văn phòng UBND tỉnh theo các hình thức sau: - Gửi phản ánh, kiến nghị bằng văn bản (theo mẫu kèm theo) về Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Số 88, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; hoặc qua thư điện tử đến địa chỉ: tthc@vinhlong.gov.vn; hoặc bằng Fax qua số: 070.3823774 - Đến phản ánh, kiến nghị trực tiếp với công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Số 88, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. - Phản ánh, kiến nghị bằng điện thoại đến số: 070.3836931. (Chúng tôi khuyến khích gửi phản ánh, kiến nghị bằng văn bản) Hoặc gửi phản ánh, kiến nghị đến Văn phòng HĐND và UBND huyện Long Hồ. Trên đây là nội dung trả lời của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long đối với ý kiến phản ánh của Ông. Mong rằng thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nhận được những phản ánh, kiến nghị quý báu của Ông để công tác cải cách hành chính nhà nước nói chung, của tỉnh nói riêng đi vào thực tiễn cuộc sống và phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng được tốt hơn. Trân trọng chào Ông./.