Chi tiết hỏi đáp

Hỏi - Đáp

Câu hỏi:
Những chính sách ưu đãi của tĩnh đối với nguồn nhân lực sau đại học! 13/06/2014
Trả lời:
Người học sau đại học về công tác tại tỉnh Vĩnh Long sẽ được Tỉnh ưu tiên hỗ trợ phát triển tài năng, tạo điều kiện để nâng cao năng lực thông qua các chính sách đào tạo như Đề án "Xây dựng đội ngũ trí thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020" theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND, ngày 12/8/2009. Tại khoản d, điểm 3, mục II của Đề án này có đề cập như sau: “Về trọng dụng nhân tài, công khai, minh bạch trong các khâu tuyển dụng, bố trí, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ quản lý trong hệ thống chính trị các cấp. Tạo điều kiện cho trí thức phát triển bằng chính phẩm chất, tài năng và những kết quả cống hiến của mình cho tỉnh nhà và đất nước. Về đãi ngộ, tôn vinh, ngoài các chính sách đãi ngộ hiện có, nghiên cứu ban hành các chủ trương phù hợp với tình hình mới, bảo đảm cho đội ngũ trí thức được hưởng đúng và đầy đủ các lợi ích vật chất, tinh thần tương xứng với kết quả lao động sáng tạo; tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh như: tham gia nghiên cứu các đề tài, dự án cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp cơ sở, v.v. tạo điều kiện để cán bộ khoa học kỹ thuật tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh, quốc gia, quốc tế. Đồng thời có chính sách tập hợp trí thức trong và ngoài tỉnh, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hiến kế, hợp tác nghiên cứu khoa học mà tỉnh có nhu cầu. Thực hiện tốt các chính sách đã ban hành như: chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức đi học, luân chuyển cán bộ, cán bộ tăng cường về công tác ở xã; chính sách thu hút bác sỹ, dược sỹ về công tác ở tỉnh. Các chính sách này được điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn.” Thân ái chào bạn!