HƯỚNG DẪN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 2022...47/2022/TT-BTC29/07/202247_02082022_163631.pdf
Thong tu huong dan du toan nam 2023 Ver 12 FINAL.docx
2 Thông tư 122/2021/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2021...122/2021/TT-BTC17/01/2022122-2021_signed.PDF.pdf
3 Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 2021 30/2021/QĐ-TTg19/10/202130.signed.pdf
4 Nghị quyết 01/2021/ UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 2021 01/2021/ UBTVQH1501/10/2021 
5 Thông tư 61/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 2021 61/2021/TT-BTC30/07/2021Thong tu 61 xay dung DT 2022.pdf
6 CHỈ THỊ 20/CT-TTG NĂM 2021 VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 2021 20/CT-TTg27/07/202120_CT_TTg.pdf
7 Nghị quyết số 122/2020/QH14 của Quốc hội : Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 2021...122/2020/QH1426/05/2021122.signed.pdf
8 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021, xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2022-2024 2021...830/STC-QLNS26/05/20211. Bieu mau Thong tu 342-BTC.xlsx
2. Bieu mau bo sung (so 01, 02 , 03, 04).xls
3. Bieu mau Nghi dinh 31-CP.xlsx
4. Bieu theo Thong tu so 69-BTC.xlsx
830-QLNS-danh gia tinh hinh thuc hien du toan 2021_signed.pdf
Tong hop danh sach bieu mau.xls
9 Thông tư số 109/2020/TT-BTC quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 2021...109/2020/TT-BTC25/12/2020VBDI_10928122020160912.pdf
10 Chủ trương thảo luận dự toán chi thường xuyên năm 2021 2020..4548/UBND-KTNV18/09/20204548_signed.pdf
11 Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2020...31/CT-TTg31/08/202031.signed.pdf
12 Phối hợp cung cấp thông tin về đánh giá việc thực hiện NSNN năm 2020 và dự toán NSNN năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 2020...1385/STC-QLNS25/08/20201385-QLNS-SKHDT-Cuc Thue tinh_signed.pdf
Bo cau hoi cua UB tai chinh, ngan sach.pdf
13 Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2020 và 05 năm 2016-2020; xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2021-2023. 2020...1251/STC-QLNS07/08/20201251-QLNS-UBNDT_signed.pdf
kem theo cv 1251.pdf
14 Xây dựng dự toán năm 2021 2020...1232/STC-QLNS05/08/20201232-QLNS-UBNDT_signed.pdf
kem theo cong van 1232_signed.xlsx
15 Thông tư số 71/2020/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023 2020...71/2020/TT-BTC05/08/2020Thong tu so 71 xay dung DT 2021.pdf
16 Xây dựng dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 2020...1225/STC-QLNS04/08/2020kem theo cong van 1225_signed.xlsx
1225-QLNS-XD du toan NSNN nam 2021_signed.pdf
17 Phối hợp xây dựng dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm 2021-2023 (SKHĐT, Chi cục Hải quan) 2020...1064/STC-QLNS14/07/20201064-QLNS-XD du toan nam 2021 va KHTC 03 nam 2021_2023_signed.pdf
18 Lập kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 và dự kiến các chỉ tiêu KT-XH năm 2021 2020...438/STC-QLNS27/03/2020438_QLNS_huong dan xay dung du toan 2021_signed.pdf
Bieu 01, 02, 03.xlsx
19 NGHỊ ĐỊNH 163/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2016  03/08/2020163.signed.pdf
20 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CẤP NGÂN SÁCH 2016 343/2016/TT-BTC03/08/2020343_2016_TT-BTC_322990.doc
1 - 20 trong tổng số 21Số dòng hiển thị: <<<1 2>>>