Thứ Bảy, 20/08/2022 9:48:06 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."08/08/202207/09/2022FileID=150154Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Về việc Quy định về chính sách thu hút; Đãi ngộ; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."01/08/202230/08/2022FileID=148549Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148140Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148211Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148527Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long."26/07/202225/08/2022FileID=147936Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."21/07/202221/08/2022FileID=147930Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 495 items in 25 pages
201 Dự thảo “Quyết định ban hành đơn giá sản phẩm lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường cấp tỉnh”.24/03/202024/04/2020FileID=54268Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
202 Dự thảo "Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND, ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".13/03/202012/04/2020FileID=54195Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
203 Hồ sơ lấy ý kiến: 1. Dự thảo Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định; 2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 1, Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 3. Báo cáo đánh giá tác động của Quyết định.12/03/202010/04/2020FileID=54192Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
204 Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long11/03/202021/02/2020FileID=53863Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
205 Các dự thảo đăng tải lấy ý kiến bao gồm: 1. Dự thảo Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thông qua Điều chỉnh bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 3. Dự thảo 09 bảng phụ lục giá đất kèm theo Quyết định Điều chỉnh bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.09/03/202009/04/2020FileID=54180Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
206 Dự thảo "Về việc sửa đổi một số điều của Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ".09/03/202009/04/2020FileID=54179Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
207 Dự thảo "Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".04/03/202002/04/2020FileID=54166Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
208 Dự thảo "Quyết định bãi bỏ một phần Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long".03/03/202003/04/2020FileID=54162Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
209 Dự thảo "Quyết định quy định về số lượng, mức hỗ trợ cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng".28/02/202028/03/2020FileID=46787Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
210 Dự thảo "Quyết định sửa đổi, điều chỉnh và bãi bỏ một số điều của Quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh". 21/02/202021/03/2020FileID=41512Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
211 Dự thảo tờ trình và Dự thảo quyết định UBND tỉnh bãi bỏ “Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 về việc ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 về việc ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”21/02/202021/03/2020FileID=53911Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
212 Dự thảo "Quyết định ban hành Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo chất lượng thực hiện".18/02/202018/03/2020FileID=53906Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
213 Dự thảo "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh".17/02/202017/03/2020FileID=53883Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
214 Dự thảo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 1. Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm, khu (Nghị quyết số 1); 2. Nghị quyết về mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khóm, khu (Nghị quyết số 2).13/02/202010/03/2020FileID=53866Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
215 Dự thảo "Quyết định ban hành đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long"12/02/202021/02/2020FileID=53863Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
216 Dự thảo "Nghị quyết quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long". 11/02/202007/03/2020FileID=53851Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
217 Lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng "Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao khi tham gia các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp khu vực quốc gia và toàn quốc do ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức"11/02/202022/02/2020FileID=53910Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
218 Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung QĐ số 33/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất17/12/201917/01/2020FileID=48647Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
219 Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long26/11/201926/12/2019FileID=48445Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
220 Dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long19/11/201918/12/2019FileID=48330Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
Lượt truy cập:
15066078