Thứ Bảy, 20/08/2022 9:10:31 SA
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."08/08/202207/09/2022FileID=150154Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Về việc Quy định về chính sách thu hút; Đãi ngộ; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."01/08/202230/08/2022FileID=148549Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148140Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148211Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị Quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/07/202228/08/2022FileID=148527Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long."26/07/202225/08/2022FileID=147936Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."21/07/202221/08/2022FileID=147930Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 495 items in 25 pages
101 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách nhà nước lĩnh vực khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.02/07/202131/07/2021FileID=125297Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
102 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long”.02/07/202131/07/2021FileID=125781Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
103 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo đề cương “Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu đặt hàng đào tạo cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp cho lao động của tỉnh Vĩnh Long từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2026”.01/07/202130/07/2021FileID=125150Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
104 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định về quy mô, thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ cấp giấy phép có thời hạn và phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.01/07/202130/07/2021FileID=125177Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
105 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.01/07/202130/07/2021FileID=125187Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
106 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Đề cương Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.29/06/202130/07/2021FileID=124920Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
107 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.28/06/202127/07/2021FileID=125083Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
108 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành quy định quản lý dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.25/06/202126/07/2021FileID=92352Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
109 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.25/06/202125/07/2021FileID=92352Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
110 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định về việc công bố giá cước vận chuyển hàng hóa dùng cho công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.10/06/202110/07/2021FileID=92352Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
111 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.03/06/202102/07/2021FileID=121788Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
112 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước lĩnh vực Quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Bảo trì, phá dở, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước".27/05/202127/06/2021FileID=92352Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
113 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết về việc Quy định khung các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026".26/05/202124/06/2021FileID=120844Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
114 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Đề án tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng tỉnh Vĩnh Long giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2028".19/05/202117/06/2021FileID=121489Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
115 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều 10, Chương II của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND, ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long".17/05/202115/06/2021FileID=120301Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
116 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo “Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định về quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, người có công với Cách mạng tại UBND xã, phường, thị trấn thuộc huyện Trà Ôn và thành phố Vĩnh Long”.14/05/202112/06/2021FileID=121344Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
117 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2021 - 2022".05/05/202103/06/2021FileID=120844Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
118 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh".03/05/202101/06/2021FileID=120655Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
119 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết về việc quy định một số mức chi hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".29/04/202128/05/2021FileID=120726Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
120 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định ban hành đơn giá sản phẩm thống kê đất đai cấp xã, huyện, tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long".28/04/202127/05/2021FileID=120884Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
Lượt truy cập:
15065928